• Zondag 10.:00 - 12:00 (jeugd) Vrijdag 19:00 - 0:00 (senioren)
Image

Grensoverschrijdend gedrag

Grensoverschrijdend gedrag en seksuele intimidatie komen helaas in elke sport voor en dus ook bij de schaaksport. Omdat bij onze club gezelligheid hoog in het vaandel staat keuren wij grensoverschrijdend gedrag en seksuele intimidatie in de schaaksport sterk af en nemen het bestrijden ervan serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor begeleiders opgesteld ter preventie van seksuele intimidatie in de sport. Als lid van de KNSB, welke weer lid is van NOC*NSF, heeft Schaakvereniging D.S.C. zich aan deze gedragsregels gecommitteerd. Deze elf gedragsregels zijn zowel gericht op preventie als op repressie.

Gedragsregels

Gedragsregels zoals vastgesteld in de blauwdruk Tuchtreglement Seksuele intimidatie in de ALV van NOC*NSF van 15 November 2011):

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of Seksuele Intimidatie tegenover de sporter.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
 7. De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 8. De begeleider heeft de plicht - voor zover in zijn vermogen ligt - de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van Seksuele Intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Vertrouwenscontactpersoon

Heb je een vraag over grensoverschrijdend gedrag, of ben je bang het slachtoffer te zijn van grensoverschrijdend gedrag binnen onze schaakvereniging? Neem dan contact op met de vertrouwenscontactpersoon (VCP) van Schaakvereniging D.S.C. Deze is te bereiken via vertrouwenscontactpersoon@dscdongen.nl.

De VCP heeft een procedureel adviserende rol. Let op: de VCP is geen bestuurslid. De VCP kan samen met jou kijken welke stappen er mogelijk zijn en welke consequenties deze hebben. Opties hierbij zijn bijvoorbeeld:

 1. Direct persoonlijk aanspreken: de 'melder' gaat in gesprek met de 'beschuldigde' om aan te geven wat hij/zij als ongewenst heeft ervaren.
 2. Eventueel vindt dit gesprek plaats in het bijzijn van een onafhankelijk derde (niet de VCP)
 3. Het bestuur gaat in gesprek met de 'dader' om aan te geven wat de 'melder' als ongewenst ervaren heeft.

Wanneer deze opties niet werken, heeft de VCP de mogelijkheid contact op te nemen met de VCP van de schaakbond, of met de vertrouwenspersoon van de schaakbond. Daar waar de VCP slechts een procedureel adviserende rol heeft, kan de vertrouwenspersoon van de bond inhoudelijk helpen met het voorval. 

Locatie jeugd

Jongerencentrum De Poort
Gasthuisstraat  3
5104 HP  Dongen
Zondag 10:00 - 12:00

Locatie senioren

Parochiecentrum Dongen
Hoge Ham 84
5104 JK Dongen
Vrijdag vrije training: 19:00 - 20:00
Vrijdag competitie: 20:15 - 0:00

Bankgegevens

Rekeningnummer: NL60RABO0312395914
Tenaamstelling: Schaakvereniging D.S.C.
BIC: RABONL2U

 

 

Ingeschreven bij

NBSB/KNSB: 170018
Kamer van Koophandel: 71838856